Dịch vụ lập hồ sơ chống chuyển giá

1. Kê khai GDLK theo mẫu qui định

CK & M sẽ giúp quí khách hàng kê khai GDLK theo mẫu qui định (Mẫu 03-7/TNDN) để nộp cho cơ quan thuế hàng năm theo qui định của pháp luật hiện hành.

2. Lập hồ sơ giá GDLK

CK & M sẽ giúp quí khách hàng chuẩn bị tài liệu và lập hồ sơ về giá GDLK phù hợp với các quy định về giá chuyển nhượng của Việt Nam (Thông tư 66/2010/TT-BTC, ngày 22 tháng Tư 2010).

3. So sánh giá GDLK theo giá thị trường

CK & M sẽ rà soát các GDLK của công ty của bạn và tiến hành nghiên cứu để đối chiếu, so sánh tính chất giá thị trường của các GDLK mà công ty đang thực hiện theo qui định tại thông tư 66 hiện hành.