Dịch vụ lập hồ sơ chống chuyển giá

Dịch vụ lập hồ sơ chống chuyển giá

Thứ hai, 02 Tháng 11 2015
1. Kê khai GDLK theo mẫu qui định CK & M sẽ giúp quí khách hàng kê khai GDLK theo mẫu qui định (Mẫu 03-7/TNDN) để nộp cho cơ quan thuế hàng năm theo qui định của pháp luật hiện…